Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord. 

Afdrukken
Hits: 6200

Visie op wetenschap 
In de wetenschap is net als op alle andere maatschappelijke gebieden, een verandering gaande van de onderliggende waarden. Daarbij kunnen er conflicten ontstaan tussen bestaande manieren van denken en de nieuwere vormen. Gaia Sira richt zich op die gebieden waar de wetenschap de nieuwe waarden nadert, zonder de oude daarbij uit te sluiten.

Hieronder worden  een aantal kenmerken genoemd van wetenschap vanuit de nieuwere waarden. De wetenschap vanuit de nieuwere waarden is open in deze uitgangspunten, er worden vele naast elkaar bestaande waarheden erkend. Er komen zo nieuwe onderzoeksgebieden binnen bereik. Als maatschappelijke partijen werken met technieken die weinig onderzocht zijn is het des te meer reden om dat te onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn medische praktijken als acupunctuur, landbouwpraktijken als permacultuur, watervitalisering, nieuwe onderwijsmethoden etc.

 Uitgangspunten: 
1   Alle objectiviteit is geobjectiveerde subjectiviteit; d.w.z. ooit door mensen geobjectiveerd: collegiaal mededeelbaar en experimenteel herhaalbaar gemaakt binnen daartoe gemaakte afspraken over daarbij wederzijds relevant geachte maatstaven (gedeelde subjectiviteit).
2   Als mensen maken we intrinsiek deel uit van de wereld: evolutionair, historisch, cultureel, sociaal en ecologisch.
3  Door onszelf als “éénogige en kleurenblinde” buitenstaanders te beschouwen laten we een stuk van de wereld én een stuk van onszelf kunstmatig buiten beschouwing. Die buiten-gesloten delen van onszelf én de wereld moeten zich vervolgens op ándere manieren aan ons kenbaar maken: als dubbelgangers. De lange reeks 'onbedoelde neveneffecten' van onze wetenschapstoepassingen, op samenleving, cultuur, natuur en milieu zijn in die zin wellicht als dubbelganger signalen op te vatten.
4  Door onze geestelijke vermogens kunnen we ons van ál onze acties - lichamelijke, emotionele, spirituele etc. - bewust worden, door daar gericht op te reflecteren (in de zin van terugkijken, navoelen, aftasten; imaginatief, inspiratief en intuïtief).
5  Een nieuw soort radicale zelfreflectie zou daarom (weer) intrinsiek onderdeel van de wetenschapsbeoefening moeten worden: met name ook in de natuurwetenschappen. Het gaat om zelfreflectie die alle menselijke onderzoeksactiviteiten (zie (2)) omvat, inclusief de zogenaamde vóórwetenschappelijke activiteiten en de evaluaties van de toepassingen.
6   We kunnen de wereld om ons heen slechts leren kennen door onze eigen acties in relatie tot de wereld om ons heen te leren kennen; met name door bewustwording van de reacties van de wereld om ons heen op onze – zoveel mogelijk bewust gemaakte - acties.

Onderzoekers zijn momenteel op vele terreinen bezig met onderzoek dat gewaagd en grensverleggend is, bijvoorbeeld in de landbouw- en medische wetenschappen.  Integratie van oude en nieuwe kennis vindt geleidelijk plaats. Daarbij is oude kennis soms ouder dan de kennis die gebaseerd is op recente wetenschap, soms worden principes die al eeuwen elders werden gebruikt wederom toegepast. In de “gangbare” landbouw worden bijvoorbeeld steeds meer methoden uit de biologische- en biologisch dynamische landbouw toegepast (en vice versa), soms berustend op principes die al eeuwen door traditionele boeren werden toegepast en die worden verbeterd. De ervaringskennis wordt als uitgangspunt genomen in oude en nieuwe traditionele agro-ecosystemen, gebaseerd op jarenlange cultuur, overlevering, met-de-natuur-leven, zoals ayurvedische landbouw, permacultuur. Uitgangspunt is dat de boer(tuinder) de centrale verbindingsschakel is tussen mens (samenleving) en natuur (duurzame aarde, dieren, planten, kosmos). Intuïtie van boeren is belangrijk. Uitgangspunt is dat als de bewuste boer of tuinder in goede balans met zijn omgeving kan boeren, dan krijgen consumenten levens-middelen die energie dragen, energie die we nodig hebben en waarmee we onze weerstand verhogen; daarmee komt de aarde (en het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen) weer in balans.

Gaia Sira en wetenschappers
Gaia Sira wil voor wetenschappers die vanuit de nieuwe waarden werken een plek van verbinding, uitwisseling, experimenteren  en onderzoek bieden. Beoogd wordt uiteindelijk interessante maatschappelijke toepassingen.