Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord. 

Afdrukken
Hoofdcategorie: Kennisontwikkeling
Hits: 9235

Onze samenleving verandert in rap tempo: crises of transformatie?

Er zijn talloze moderne wetenschappers, schrijvers, denkers en tevens oude levensbeschouwelijke tradities die de huidige veranderingen in ons wereldsysteem beschrijven.  De verschillende crises (zoals kredietcrisis, financiële crisis, voedselcrisis, klimaatcrisis, energiecrisis, biodiversiteitscrisis ennu ook coronacrisis) zetten ons aan het denken over de wijze waarop ons wereldsysteem is georganiseerd en welke aannames er ten grondslag liggen aan het bestaande paradigma.

Bij het nadenken over de crises zijn verschillende benaderingen mogelijk. Vele wetenschappers en andere maatschappelijke spelers denken vanuit het het bestaande systeem en bedenken oplossingen die uit het bestaande systeem komen. Ze gaan uit van de aannames en waarden die ten grondslag liggen aan het industriële tijdperk.

De waarden die horen bij de industriële samenleving worden in de visie van Gaia Sira geleidelijk aan van hun kracht ontdaan, en vervangen door nieuwe waarden. Deze waarden zouden  een basis kunnen leggen voor duurzaamheid, waarbij de drie aspecten van duurzaamheid meer met elkaar in evenwicht zijn, namelijk de sociale, economische en ecologische aspecten.

De veranderingen van waarden  leiden ertoe dat
- de mens onszelf meer als onderdeel van de natuur gaat zien in plaats van overheersers over de natuur
- samenhang en verbinding belangrijker wordt (in plaats van specialisatie en fragmentatie)
- in organisaties meer organische principes werken (in plaats van mechanische principes); dit betekent dat er bijvoorbeeld meer ruimte is voor het uit zichzelf laten ontstaan van nieuwe ontwikkelingen in plaats van deze alleen maar vanuit de ratio vormgeven
- de interne bepaling van een individu richtinggevend wordt
- diversiteit wordt gezien als kwaliteit (in plaats van de nadruk op uniformiteit)
- er meer nadruk gelegd wordt op het in hun kracht helpen en houden van mensen (in plaats van de principes van de verzorgingsstaat)
- meer nadruk leggen op feminiene waarden (intuïtie, gevoel, medemenselijkheid)  in plaats van masculiene waarden (zoals ratio, hiërarchie)

De initiatiefnemers van Gaia Sira gaan uit van de aanname dat de crises een indicatie zijn van de transformatie van ons wereldsysteem. De samenleving nadert in een toenemend tempo het “Chaospunt” (volgens wetenschapper Erwin Laszlo), of bevindt zich al op dat punt.  Dat is het moment waarop het aardesysteem en de menselijke samenleving onherroepelijk in een nieuwe fase terechtkomt. Dit leidt tot ofwel een ineenstorting van het bestaande systeem ofwel een doorbraak naar meer functionele, effectievere handelswijzen die toekomstbestendig zijn.
Beide tendensen zijn zichtbaar. Initiatiefnemers van Gaia Sira gaan ervan uit dat het Chaospunt van ons wereldsysteem kansen biedt voor een transitie naar een duurzamer wijze van leven en werken.


Oplossingen komen niet vanuit het bestaande systeem

Oplossingen die vanuit het niveau van een probleem worden bedacht, volstaan vaak niet.
De problemen moeten op een niveau hoger dan dat van de problemen zelf worden opgelost (Einstein).  Oplossingen zijn te vinden in combinaties van verschillende kennis, en die uit nieuwe waarden een aannames komen.

Veel processen in onze samenleving zijn verregaande vertechnologiseerd en ontdaan van  menselijke bezieling. De creatieve mens wil meer invloed hebben op zijn/haar levensgebieden. Dat kan gaan over vrijwel alle levensterreinen, bouwen en wonen, landbouw & voeding, de economie, werken, onderwijs en gezondheid en vooral ook de levende natuur om ons heen.  Wetenschap en onderzoek kunnen dit ondersteunen.

 

Cultural Creatives

De wereldwijd groeiende groep van cultural creatives is daar een indicatie van. Zij vormen een  nieuwe cultuur  vanuit waarden die tot voor kort minder aan de oppervlakte konden komen. Deze mensen dragen een holistische wereldvisie in zich, waarin eenheid, verbinding, diversiteit en leren van binnenuit, door ervaring en eigenheid, belangrijke elementen zijn. Ze creëren een nieuwe cultuur, om de wereld duurzaam te veranderen naar dat holistische beeld. Het gaat om circa 15 à 30 % van de bevolking. Deze groep krijgt steeds meer invloed op processen in de samenleving.


Crises als kans

De crises zijn een kans om de samenleving te transformeren naar een meer menselijk, economisch en ecologisch evenwichtige samenleving. Door de menselijke maat en de creativiteit van mensen centraal te stellen. Wereldwijd experimenteren pioniers met nieuwe vormen van leven en werken. Dit geschiedt al geruime tijd in de marge van de samenleving en dit porces komt steeds meer naar boven.
Gaia Sira ziet de crisis als een kans om dergelijke experimenten in de mainstream op te nemen, en deze uit te breiden, tevens om wetenschappelijk onderzoek te doen naar deze nieuwe creatieve vormen van leven en werken.
Gaia Sira levert met de kennis een bijdrage aan een nieuwe wijze van werken en zijn.
Op persoonlijk, organisatie- en maatschappelijk niveau.
Het gaat om het creëren van duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord. Duurzaamheid in bewustzijn, denken, doen, leven. Integraal.