Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord. 

Afdrukken
Hits: 8791

Onze Droom

Wij delen graag onze droom met u. In onze visie staat het Recht van Bestaan centraal. Dit Recht betekent dat we als totale mensheid – in harmonie met onze natuurlijke leefomgeving – onze nieuwe wereld samen vorm mogen en kunnen geven. Daarin passen geen normatieve voorstellen en zelfs geen voorspellingen. Wij vinden het als Gaia Sira inspirerend voor onszelf om te dromen over hoe het eruit zou kunnen zien, in de volle overtuiging dat wij de omvang, diepgang en snelheid van de transformatie ongetwijfeld enorm onderschatten. Hierbij onze droom met daaronder een toelichting

Onze droom: zoals de wereld zal zijn

In onze droom zien wij een wereld waarin gelijkwaardigheid en respect voor al het leven uitgangpunten zijn. Mannelijke en vrouwelijke energie en waarden zijn in dynamisch evenwicht met elkaar, evenals denken en voelen en materiële en geestelijke aspecten.

Machtsmisbruik en oorlogen behoren tot het verleden. Individuele en groepsgewijze meditaties in verbinding hebben dit mede mogelijk gemaakt. Inmiddels worden alle conflicten opgelost met de dialoog als overlegvorm en besluitvorming op basis van consensus. Wat hieraan sterk bijdraagt is dat gedachten en emoties steeds minder als persoonlijk worden beschouwd omdat een snel groeiende groep mensen gevoelens en gedachten kan lezen.

Mensen leven in harmonie met elkaar en hun natuurlijke omgeving. Het inzicht dat alles met elkaar samenhangt wordt door nagenoeg iedereen diep gevoeld en doorleefd. De ervaring van eenheid maakt het vanzelfsprekend dat wij geen enkele (onherstelbare) schade veroorzaken en dat we onze natuurlijk omgeving in dezelfde of betere staat aan de volgende generaties doorgeven. Dieren, planten en alle andere levensvormen worden in hun Recht van Bestaan erkend. Voor zover dieren nog als menselijk voedsel dienen, wordt gezorgd voor een waardig bestaan van deze dieren.

Voedsel wordt grotendeels lokaal geproduceerd en geconsumeerd. Er wordt onderzoek gedaan naar gebalanceerde vormen van voedselproductie en deze kennis wordt vrij ter beschikking gesteld. Er wordt afgezien van experimenten waarvan de consequenties niet zijn te overzien, zoals genetische manipulatie; de besluitvorming hierover wordt door alle betrokkenen gezamenlijk gedaan.

Iedereen heeft het recht zichzelf te verwezenlijken. Alle vormen van voorzieningen daaromtrent (onderwijs, sport, cultuur, persoonlijke groei, gezondheidzorg, etc) staan iedereen vrijelijk ter beschikking.

Onderwijs is gericht op het ontwikkelen van de hoogste potentie van ieder mens, met veel aandacht voor de spirituele kant daarvan.

Gezondheidszorg richt zich primair op preventie. Kennis en technieken om gezond te blijven, zichzelf te genezen en de levenskracht te versterken worden vrijelijk aan iedereen ter beschikking gesteld. Het oude onderscheid tussen reguliere en alternatieve gezondheidzorg is allang verdwenen. Ieder kiest wat het best bij hem of haar past. Steeds minder mensen kiezen voor chemische en allopatische ondersteuning.

De geestelijke of spirituele dimensie van de mens wordt zonder voorbehoud onderkend. De samenleving laat ieder vrij hierin een eigen keuze te maken en ondersteunt de mogelijkheid deze keuzes tot expressie te brengen bijvoorbeeld met rituelen en ceremonies. De verschillende  spirituele en geestelijke stromingen zijn gericht op het ontdekken van de goddelijke aard van de mens en hoe die te integreren in het menselijk bestaan. De oude wereldgodsdiensten zijn opgegaan in deze nieuwe, wijdverbreide vormen van levensbeschouwing.

Iedereen draagt volledig de verantwoordelijkheid voor alle aspecten van zijn bestaan. Vanuit de alom beleefde verbondenheid aan het geheel, voelt nagenoeg iedereen de innerlijk wens bij te dragen aan de samenleving, maar de keuze daarvoor is vrij. Individuele bijdragen (arbeid, zorg, educatie, kunst, bestuur, etc.) worden beloond en gewaardeerd op grond van de collectief vastgestelde behoeften en wensen van die samenleving. Mensen die (nog) niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen, worden op waardige wijze ondersteund en zo nodig onderhouden, totdat zij de eigen verantwoordelijkheid (weer) kunnen dragen.

Samenlevingen zijn kleinschalig, met een directe verkiezing van diegene die (tijdelijke) bestuurlijke posities innemen. Onmondigen worden op eerbare en controleerbare wijze door anderen gerepresenteerd. Iedereen heeft het recht te wonen en te werken op elke plek en binnen elke samenleving die hij of zij verkiest.

Wetenschappelijke en technologische kennis zijn vrij beschikbaar. Onderzoekers en technici worden goed betaald voor hun werk, maar er bestaat geen geestelijk (en economisch te exploiteren) eigendomrecht op uitvindingen, kennis en technologieën.

Energievoorziening staat nu eindelijk volkomen milieu-neutraal en nagenoeg kosteloos tot ieders beschikking. We gebruiken vooral nulpuntenergie en de bindingsenergie uit water. Er wordt gewerkt aan nog simpelere wijze van energievoorziening, namelijk het directe gebruik van je eigen levensenergie. Maar dat staat nog in de kinderschoenen.

Goederen en diensten worden grotendeels geproduceerd op de plaats waar zij gebruikt worden. De weinige bedrijven die op verschillende plaatsen in de wereld actief zijn, hebben een sterk gedecentraliseerde bestuursvorm. Producten zijn gebaseerd op respect voor de natuurlijke omgeving, zoals modulair opgebouwd, makkelijk en goedkoop repareerbaar en volledig te recyclen. Het principe van cradle-to-cradle is gemeengoed.

Het huidige geldsysteem is afgeschaft en vervangen door een pluriform stelsel van locale en algemeen bruikbare valuta en ruilmiddelen. Deze middelen zijn het eigendom van de bezitter. Er bestaan geen centrale banken meer met het exclusieve recht geld te drukken. Het fenomeen rente behoort tot het verleden, evenals centrale monetaire en economische sturing.

Het recht op en de wens tot persoonlijk bezit van goederen worden voortdurend en in onderling overleg afgewogen tegen ecologische en economische gevolgen en het gelijkheidsprincipe. Een aanzienlijk deel van de roerende en onroerende goederen zijn in systemen voor gezamenlijk bezit en/of gebruik ondergebracht.

 

Toelichting bij onze droom

Wij zien een wereld ontstaan die gebaseerd is op het Recht van Bestaan (uitgesplitst naar het Recht op Manifestatie, Existentie en Verwezenlijking) van al het leven op aarde. Dit is een Recht dat niet afgedwongen of opgelegd kan worden, maar wat als vanzelf vanuit het innerlijke opwelt naarmate meer mensen de diepe eenheid en verbondenheid gaan ervaren die samenhangt met de erkenning en ervaring van wie wij ten diepste zijn. De huidige machtsvormen die zijn gebaseerd op afgescheidenheid en die tot uitdrukking komen in sociale, psychologische, economische, ecologische, seksuele, spirituele, militaire en politieke vormen van overheersing en onderdrukking, zullen langzamerhand plaatsmaken voor systemen, structuren en handelswijzen die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid en verbondenheid. De dialoog (een gespreksvorm om gezamenlijk te zoeken naar grotere en diepere waarheden) als overlegvorm en besluitvorming op basis van consensus zullen in de plaats komen van discussie, machtsmisbruik en manipulatie.

 

Wij ziin er van overtuigd dat de wereld op weg is naar een fundamenteel nieuwe orde, die in niets lijkt op wat we nu hebben. We geloven ook dat dit zich veel en veel sneller zal voltrekken dat we ons nu kunnen voorstellen. De draaggolf die deze gigantische transformatie zowel mogelijk als noodzakelijk maakt heeft een ‘push’- en een ‘pull’-kant. De push-kant zijn de vele crises waarmee we te maken hebben, zie Visie. Wij geloven dat daarvan pas het topje van ijsberg op dit moment zichtbaar is en onderkend wordt. De pull-kant is de enorm snelle ontwikkeling in (spiritueel) bewustzijn. Over de hele wereld en in vrijwel alle levensgebieden is een ware revolutie aan de gang, waaruit Nieuw Bewustzijn ontstaat in verbondenheid in plaats van in afgescheidenheid. Wij geloven dat de mensheid als geheel aan de vooravond staat van een totaal nieuw tijdperk. Wij zien dit als een potentie en niet als iets dat al vast ligt. De mensheid kiest op een collectief niveau haar eigen bestemming, ook al zijn de meeste mensen zich er nog niet van bewust dat zij in die collectieve besluitvorming participeren.

Onze hoop, overtuiging en droom is dat de mensheid deze potentie en prachtige kans zal omarmen. Wij geloven dat tal van nieuwe oplossingen aan het ontstaan zijn en nog zullen ontstaan, zoals bijvoorbeeld nulpuntenergie of energie uit water. Op dit moment kunnen die potenties nog niet ontwikkeld of nog niet ingezet worden, omdat de mensheid er qua bewustzijnsniveau nog niet aan toe is. Maar met de snelle bewustzijngroei komen ook de potentiëlen van tal van nieuwe (ook spiritueel-energetische) technologieën binnen ons bereik. Wij geloven dat de mensheid als geheel hard op weg is haar ware schepperschap te ontdekken en dat te gaan toepassen.