Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord. 

Afdrukken
Hoofdcategorie: Kennisontwikkeling
Hits: 8924

De waarden die horen bij de industriële samenleving worden geleidelijk aan van hun kracht ontdaan, en vervangen door nieuwe waarden. Deze waarden geven een richting aan waarin de drie aspecten van duurzaamheid meer met elkaar in evenwicht zijn, namelijk de sociale, ecologische en economische. De cultural creatives vormen de voornaamste categorie in de samenleving die drager is van deze waarden.

Voorbeelden:

- We gaan onszelf  meer als onderdeel van de natuur zien in plaats van overheersers over de natuur; in het verlengde hiervan ontstaan manieren om meer in evenwicht met de aarde en met elkaar in sociale samenhang te leven. Deze manieren strekken zich uit tot vrijwel alle levensgebieden.
- Samenhang en verbinding worden belangrijker (in plaats van specialisatie en fragmentatie).
- In organisaties worden organische principes belangrijker (in plaats van mechanische principes). Structuren en regels geven slechts ondersteuning voor het doel dat wordt nagestreefd. Een organisatie of bedrijf is zich tevens bewust van zijn plaats en verantwoordelijkheid in de maatschappij. Het past in deze wijze van denken dat structuren verdwijnen als ze hun functie hebben vervuld.
- De interne bepaling van een individu wordt richtinggevend. Het gaat om het zijn zelf en het open zijn voor wat zich voordoet. Iedere ervaring heeft een plaats. Ervaringen wordt geaccepteerd voor wat deze zijn, zonder oordeel. Wat men ook doet: het is een vrije keuze en mag als zodanig gerespecteerd worden. Men denkt in mogelijkheden. Deze wijze van denken creëert  veel energie, omdat men in vrijheid de dingen hun gang laat gaan en weerstanden niet extra van lading worden voorzien.
- Diversiteit wordt gezien als kwaliteit (in plaats van de nadruk op uniformiteit). Verschillende waarheden kunnen naast elkaar bestaan. De benadering van de werkelijkheid is grenzeloos en eenieder mag uit vrije wil zijn eigen creatieproces vormgeven, bewust of onbewust.
- Er ligt meer nadruk op het in hun kracht helpen en houden van mensen
- Feminiene waarden (intuïtie) komen meer in evenwicht met masculiene waarden (zoals ratio, hiërarchie).
- Onze creatiekracht is één van de belangrijkste elementen. Onbevangenheid in denken en een open houding van waaruit dingen kunnen ontstaan op een natuurlijke, organische wijze van zijn belang. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe zintuigen (zoals de intuïtie of het 6e zintuig). Alles is bezield, en het verschil tussen mensen en natuur is eerder gradueel dan absoluut van waarde. De mens is een ‘co-creator’, die hogere vermogens en een groter potentieel in zich draagt dan we meestal voor mogelijk houden.

De nieuwe waarden voegen een laag toe aan waarden die we al hebben. Ze conflicteren er ook mee, ook in onszelf…….”. De nieuwe waarden komen veelal geleidelijk in het bewustzijn en zijn overal geldig. Daar waar men gesloten of geblokkeerd is voor nieuwe manieren van (bewust)zijn, kunnen er conflicten ontstaan als spiegel daarvan. Dit kan binnen een persoon zijn, in een organisatie of tussen organisaties of zelfs tussen grotere verbanden als naties of bevolkingsgroepen.

Het is belangrijk het gebied van de nieuwe waarden intellectueel te onderzoeken en beter tot ontwikkeling te laten komen. Uitgangspunt van deze postmoderne waarden is dat het spirituele of “goddelijke” zich manifesteert in, door en als het leven zelf. Het is dus niet beperkt tot een hiernamaals of een schepper die buiten zijn eigen creatie staat. Evolutie en creatie zijn staan niet tegenover elkaar. Evolutie is een continu proces van creatie en creatie vindt plaats doormiddel van evolutie.

De nieuwe waarden kunnen vanuit verschillende richtingen en methodes worden belicht. De nieuwe waarden worden in het kader van de persoonlijke groei van individuen en ontwikkeling in organisaties op vele plekken tot wasdom gebracht. Een breed scala aan cursussen en trainingen draagt daaraan bij, naast literatuur die op deze materie is gebaseerd.

Verder wordt erkend dat we alle oude waarden in ons bewustzijn dragen. In het proces van ontwikkeling gaat het om het creëren van gezondheid en evenwicht tussen alle waarden, zowel in onszelf als in de vele maatschappelijke gremia waarbij we betrokken zijn.